blaa_flag

Vallensbæk har en grøn profil

Vallensbæk udvikler sig hele tiden men vi skal stadig have fokus på et grønt Vallensbæk. Byrummet skal virke indbydende og give lyst til ophold, leg og læring. Dette skal ske ved at tænke kreativt, indrette arealer med dette for øje og konvertere overskudsarealer ved fx trafiksanering til disse grønne oaser. Samtidig skal vi klimasikre og lave tilpasninger, så det ikke kun er funktionelt med skybrudssikring men også pænt og æstetisk.

Kommunen har en befolkningstilvækst. Det er ikke et mål i sig selv at blive flere borgere men omvendt er det en forudsætning for, at Vallensbæk til stadighed er veldrevet og har en sund og robust økonomi. Det er derfor også en forudsætning, at vi skaber varierende boligtilbud til glæde og gavn for alle aldersgrupper. Det stiller naturligt også store krav vil byplanlægning og kommunal service, som bliver prioriteret højt.

Et stort fokuspunk er at øge trafiksikkerheden og vi arbejder derfor rigtig meget med infrastruktur og kollektiv trafik både internt i kommunen men også til/fra og igennem kommunen. Letbanen vil med 3 nye stop i kommunen sikre fremkommeligheden for både borgere og give erhvervslivet bedre vilkår. Sammen med ombygning af vores vejnet, cykelstier og rundkørsler vil dette give et løft til et bedre trafikforløb samtidig med, at det højner sikkerheden for vores små og bløde trafikanter.

Støj er et ord, som er tæt forbundet med trafik og med en ny højhastigheds bane i nord er støjbekæmpelse mere aktuelt end nogen sinde. Støj skal bekæmpes med alle midler og lokalt gør vi rigtig meget for at dæmpe støjen. Vi har blandt andet principbesluttet, at der skal støjdæmpende asfalt på de kommunale veje ligesom vi, i forening med Gate 21, tester forskellige støjbekæmpelsesmetoder af. Vi har opsat støjværn langs Ringvejen lavet af gamle vindmøllevinger og har netop påbegyndt opsætning af støjværn langs Vejlegårdsvej i nord.

Vi må også konstatere, at den største støjforureningskilde er fra de statslige veje og jernbaner. Vi arbejder til stadighed på, at Folketinget påtager sig ansvaret for og foretager de investeringer, der er nødvendige så effekten bliver størst.

Vallensbæk har altid været et trygt og sikkert sted at vokse op, og det skal det også være i fremtiden. Vi skal aldrig finde os i, at nogen udfordrer dette, og vi vil hele tiden finde de metoder, der kan hjælpe os i dette arbejde. Kriminalitet kan aldrig undgås men skal bekæmpes når det sker og vi vil ikke accepterer, at det bliver en del af Vallensbæk. Vi vil sætte ind med alle de redskaber og ressourcer, der er nødvendige for at undgå disse farlige enkeltindivider og miljøer, senest med videoovervågning af den nordlige den af Vallensbæk Stationscenter.

Kommunen har en strand og en havn, som er et stort aktiv for Vallensbæk kommune og de næste 4 år vil være endnu mere i fokus. Vi er startet op med det ”grønne strøg” fra Vallensbæk Centrum til Strandparken og visionen er, at by og havn skal hænge sammen. I forlængelse af det grønne strøg gør vi Strandparken endnu mere indbydende med en ny mole med fyrtårn og en badeanstalt til helårsbrug. Vi vil skabe flere aktiviteter til glæde og gavn for borgerne i Vallensbæk under gensidig respekt for lystbådehavnen og dens brugere.

Nyd kommunen, nyd naturen og brug vores dejlige rekreative miljøer.

 

Med venlig hilsen

Søren Mayntz
Formand for Teknik og Miljø (C)