skip to Main Content

Vallensbæk skal være grøn – for øjet, øret og ved handling

Udviklingen af Vallensbæk betyder ikke, at vi kan glemme eller undlade det grønne i form af det miljø vi ønsker for vores borgere. Det betyder, at Vallensbæk skal være grøn i vores behandling af den natur, der omgiver os. Vallensbæk skal være grøn for vore ører i form af mindre støj i vores hverdag og Vallensbæk skal opføre sig grønt med energieffektivitet, affaldssortering med meget mere.

Vores byområder skal derfor virke naturvenlige, grønne og indbydende, således, at Vallensbæks borgere har lyst til at bruge arealerne og dermed få nogle gode oplevelser. Vi skal derfor tænke kreativt og hver gang vi bygger nyt, laver ændringer og foretager trafiksaneringer skal vi have for øje, at vi indtænker mulighederne for at lave grønt.

Vallensbæks beliggenhed gør, at vi stadigt er nød til at indtænke klimasikring i de tiltag vi gør. Klimaforandringer og stigende regnmængder gør, at vi skal sikre, at vandet har mulighed for at komme væk subsidiært, at vi kan opbevare vandet i naturen og ikke i folks kældre.

Vallensbæk kommune vokser og det gør kommunen fordi flere gerne vil bosætte sig i vores dejlige kommune og væksten er vigtig for, at kommunen fortsat har en sund og robust økonomi. Det er også en forudsætning, at vi skaber varierende botilbud til gavn for alle aldersgrupper. Det stiller store krav til vores byplanlægning. Vi vil fortsat arbejde med sammenhængende byrum.

Et stort fokuspunkt er at øge trafiksikkerheden og vi arbejder derfor rigtig meget med infrastruktur og kollektiv trafik både internt i kommunen, men også til/fra og igennem kommunen. Letbanen vil med 3 nye stop i kommunen sikre fremkommeligheden for både borgere og give erhvervslivet bedre vilkår. Sammen med ombygning af vores vejnet, cykelstier og rundkørsler, vil dette give et løft til et bedre trafikforløb samtidig med, at det højner sikkerheden for vores små og bløde trafikanter.

Støj er et ord, som er tæt forbundet med trafik og med den ny højhastigheds bane i nord er støjbekæmpelse mere aktuelt end nogen sinde. Støj skal bekæmpes med alle midler og lokalt gør vi rigtig meget for at dæmpe støjen. Vi har blandt andet principbesluttet, at der skal støjdæmpende asfalt på de kommunale veje ligesom vi, i forening med Gate 21, tester forskellige støjbekæmpelsesmetoder af. Vi har opsat støjværn langs Ringvejen lavet af gamle vindmøllevinger og har netop påbegyndt opsætning af støjværn langs Vejlegårdsvej i nord. I første halvdel af 2018, vil vi, sideløbende med implementeringen af allerede vedtagne tiltag, udarbejde en støjplan, hvor vi vil vurdere muligheder og økonomi i forskellige løsninger. Men vi må også være ærlige – Vallensbæk kommune har ikke op til 100 mio. kr. til at dæmme op for støjproblemerne. Vi må derfor til stadighed presse på for, at Christiansborg tager deres ansvar seriøst. Det har det skortet på indtil nu!

Kommunen har en strand og en havn, som er et stort aktiv for Vallensbæk kommune og de næste 4 år vil være endnu mere i fokus. Vi er startet op med det ”grønne strøg” fra Vallensbæk Centrum til Strandparken og visionen er, at by og havn skal hænge sammen. I forlængelse af det grønne strøg gør vi Strandparken endnu mere indbydende med en ny mole med fyrtårn, en badeanstalt til helårsbrug og en havsvømmebane. Vi skal være grønne, både med det vi kan se, med mindre støj og endelig, at vi går foran med miljøtiltag, der sikrer os mod fx klimaforandringer. 

Med venlig hilsen

Jan Høgskilde
Formand for Teknik og Miljø (C)

Back To Top