Vedtægter for konservative i Vallensbæk

Download som PDF

§ 1
Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Vallensbæk kommune, i daglig tale Club C, Konservative i Vallensbæk. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Vælgerforeningen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

§ 2
Vælgerforeningen har til formål
• at være samlingssted for konservative vælgere
• igennem sit arbejde at medvirke til udformningen og formidlingen af partiets politik
• at forestå udbredelsen af konservative holdninger
• at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere
Vælgerforeningen må ikke arbejde i modstrid med Det Konservative Folkepartis idé og virke.

§ 3
Vælgerforeningen varetager det konservative arbejde i kommunen.

Vælgerforeningen skal opstille konservative kandidater til kommunalvalget i foreningens hjemkommune. Opstillingen skal foregå på én konservativ liste.

Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk. 2, har valgt opstillingsmodel 2, skal vælgerforeningen sammen med kredsens øvrige vælgerforeninger opstille en konservativ folketingskandidat.

Vælgerforeningen skal indstille en eller flere lokale kandidater til regionsvalget.

§ 4
Enhver borger, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages som medlem af vælgerforeningen. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.

Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af vælgerforeningens vedtægter eller henvises til hvor de kan findes elektronisk.

Medlemskab af vælgerforeningen gælder automatisk som medlemskab af Det Konservative Folkeparti.

Det enkelte medlem registreres i vælgerforeningen og partisekretariatet med navn, adresse og eventuel e-mail. Er der oplyst en e-mail vil indkaldelser til møder, generalforsamlinger etc. normalt ske pr. mail. Det påhviler medlemmet at give vælgerforeningen eller partisekretariaetet besked om ændret adresse og/eller mail.

Såfremt et medlem flytter, skal bestyrelsen give partisekretariatet besked om medlemmets nye adresse, så medlemskabet kan overføres til den konservative vælgerforening i tilflytterkommunen. Såfremt det pågældende medlem ønsker at fortsætte sit medlemskab i fraflytterkommunen, påhviler det medlemmet selv at give partisekretariatet besked herom.

Vælgerforeningen kan ud fra geografiske grænser bestå af en eller flere lokalforeninger.
Oprettelse af lokalforeninger skal godkendes på vælgerforeningens generalforsamling.
Nedlæggelse af lokalforeninger sker jf. lokalforeningens egne vedtægter.

Øvrige bestemmelser i disse vedtægter om lokalforeninger er kun gældende for vælgerforeninger, der har lokalforeninger.

§ 5
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. For unge under uddannelse, medlemmer af partiets ungdomsorganisationer, og pensionister kan kontingentet nedsættes ligesom der kan ydes rabat for ægtefæller/samlevende. Æresmedlemmer opkræves ikke kontingent.

Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken andel af kontingentindtægterne, der tilfalder lokalforeningerne.

§ 6
Generalforsamlingen er vælgerforeningens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

§ 7
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.
5. Indkomne forslag
6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse, bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år
10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis      organisation § 4, stk. 2, pkt. 11
og 12, samt suppleanter for disse
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
12. Politisk drøftelse
13. Eventuelt.

For de under punkt 10 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i nummerfølge, således at suppleant nr. 1, 2, 3 o.s.v. overgår til delegeretpladser, i den udstrækning dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom sidstvalgte delegerede overgår til henholdsvis 1., 2. og 3. o.s.v. suppleantpladser, såfremt dette bliver påkrævet.

Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og såfremt medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været medlem i mindst 1 måned.

Vælgerforeningen kan ved en vedtægtsændring beslutte, at en andel af de delegerede udpeges af lokalforeningerne.

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt.
Den skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer eller mindst 25 % af vælgerforeningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes til møde, der med 2 ugers varsel afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er tilstillet formanden.

§ 9
Generalforsamlingen opstiller de konservative kandidater til kommunalvalg. Kandidaterne skal være medlem af partiet, erklære sig enig i partiets program og tilslutte sig partiets politik.

Intet medlem af Det Konservative Folkeparti må opstille på anden liste, hvis der findes en konservativ liste.

På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til kommunalvalg finder sted, har udover de i § 6 anførte, tillige de af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er opført på valglisten i vælgerforeningens område, stemmeret under vedkommende punkt på dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af ungdomsforeningen i mindst 1 måned, ligesom det sidst forfaldne kontingent til ungdomsforeningen skal være betalt.

§ 10
Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk. 2, har valgt opstillingsmodel 2 opstiller generalforsamlingen den eller de konservative kandidater til Folketinget. Såfremt kommunen er en del af en større opstillingskreds afholdes et fælles opstillingsmøde for alle medlemmer bosiddende i opstillingskredsen.

Der kan opstilles det antal kandidater, som der er opstillingskredse i kommunen, dog skal der opstilles en kandidat i hver opstillingskreds, der er i kommunen. Kandidaterne kan opstille i flere opstillingskredse i samme storkreds.
Storkredsbestyrelsen fastsætter i hver storkreds de nærmere regler herfor.

Opstillingen skal ske senest 24 måneder efter afholdelse af folketingsvalg på en generalforsamling, hvor alle vælgerforeningens medlemmer har tale-, møde- og stemmeret. Opstillingen skal først bekræftes efter afholdelse af folketingsvalg eller når bestyrelsen (en af bestyrelserne) beslutter dette.

Hvis kredsen bliver ledig, skal der afholdes generalforsamling med opstilling senest 6 måneder efter kredsen er blevet ledig.

Kandidaterne skal være medlemmer af partiet og erklære, at de støtter partiets program og tilslutter sig partiets politik.

På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til folketingsvalg finder sted, har udover de i § 6 anførte, tillige de af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er opført på valglisten i vælgerforeningens område, stemmeret under vedkommende punkt på dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af ungdomsforeningen i mindst 1 måned, ligesom det sidst forfaldne kontingent til ungdomsforeningen skal være betalt.

§ 11
Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk. 2, har valgt opstillingsmodel 2 nedsætter bestyrelsen et kampagneudvalg for hver opstillet folketingskandidat. Kampagneudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre folketingskandidatens kampagne. Bestyrelsen udpeger en kampagneleder for hver opstillet
folketingskandidat efter indstilling fra de respektive folketingskandidater. Hvis der er flere vælgerforeninger i kredsen udpeger bestyrelserne i enighed kampagnelederen efter indstilling fra folketingskandidaten.

Vælgerforeningens bestyrelse har ansvaret for budget, regnskab og revision af udgifterne til kampagneudvalgets arbejde.

Afgår folketingskandidaten ophører kampagneudvalget automatisk.

§ 12
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i vælgerforeningen. Den består – foruden formanden, næstformanden og de på generalforsamlingen valgte medlemmer – af formanden for Konservativ Ungdom og formanden for Konservative Studerende.

Det gælder for de to sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve medlemskab af partiet. Det gælder ligeledes for de to sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve at der i stedet for formanden skal udpeges en lokalt bosiddende repræsentant, hvis formanden ikke bor i kommunen.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med kasserer, sekretær, medlemsansvarlig og webmaster. Desuden vælger bestyrelsen en repræsentant til storkredsbestyrelsen af sin midte.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

I tilfælde af vakance indtræder suppleanterne i rækkefølge.

Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.

§ 13
Regnskabsåret følger kalenderåret.

De på generalforsamlingen valgte revisorer udfører kritisk revision af årsregnskabet og af
regnskabsførelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for vælgerforeningens økonomi og regnskab.

Vælgerforeningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden sammen med næstformanden eller kassereren.

Baseret på vælgerforeningernes medlemstal opkræves et kontingent til partiet. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen og opkræves af partisekretariatet i forbindelse med opkrævningen af medlemskontingentet.

Storkredsforsamlingen kan fastsætte et kontingent baseret på medlemstal eller stemmetal til kommunalvalg.

§ 14
Såfremt et medlem af en konservativ vælgerforening i afgørende spørgsmål modarbejder partiets politik og virke eller overtræder partiets vedtægter, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion skal være angivet i dagsordenen. Bestyrelsens beslutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til eksklusion skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd udsendte dagsorden.

Eksklusion kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusionen skal skriftligt meddeles det pågældende medlem inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt. Det pågældende medlem er berettiget til at afgive møde på den generalforsamling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, for at redegøre for sin sag, men er uden stemmeret.

Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionen for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at stadfæste eller underkende eksklusionen.
Storkredsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen indbringes for hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

§ 15
Såfremt en lokalforening i afgørende spørgsmål modarbejder vælgerforeningens politik og virke eller overtræder partiets vedtægter, kan lokalforeningen efter indstilling fra bestyrelsen nedlægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeningen, hvis nedlæggelsen fremgår af dagsordenen. Bestyrelsens beslutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til nedlæggelse skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd udsendte dagsorden.

Nedlæggelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om nedlæggelse skal skriftligt meddeles den pågældende lokalforening inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt.

Den nedlagte lokalforening kan indbringe spørgsmålet om nedlæggelse for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at stadfæste eller underkende eksklusionen. Storkredsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen indbringes for hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

§ 16
Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på en generalforsamling. Det påhviler bestyrelsen at påse, at vedtægtsændringer ikke vedtages, såfremt de strider mod partiets vedtægter eller storkredsens vedtægter.

Enhver ændring eller tilføjelse til partiets standardvedtægter skal indsendes til godkendelse af partiets hovedbestyrelse, jf. § 27 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.

Partiets vedtægtsudvalg afgør fortolkningsspørgsmål i forhold til vedtægterne jf. § 9, stk. 7 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.

§ 17
Vælgerforeningen kan opløses efter vedtagelse af to med tre ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger med 3/4 stemmeflerhed. Ved opløsningen tilfalder vælgerforeningens ejendele Det Konservative Folkeparti i storkredsen med henblik på at lave konservativt arbejde i kommunen.
——————————————
Således vedtaget på partiets hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2012.
§9 og § 10 har tilført en ekstra valgfri tilføjelse, vedtaget på partiets hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2014.
Ændringer tilføjet på HB-mødet den 24. november 2018
Ændringer tilføjet på HB-mødet den 28. november 2020