Børn og unge der trives

- Fokus på helheden i børn og unges liv

Børn der trives
I kommunens udviklingsstrategi fremgår det at: ”I Vallensbæk har vi fokus på helheden i børn og unges liv. Vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.” Børnefamilierne i Vallensbæk skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge familieliv. Derfor skal Vallensbæk tilbyde dagtilbud af høj kvalitet og skoler med fokus på læring for livet. Forudsætningen for læring ligger i børnenes trivsel. Med et helhedsorienteret børnesyn og en tidlig indsats i både skoler og dagtilbud, skal alle børn ses og understøttes i at lære, hvad de kan. Børnene skal opleve et trygt læringsmiljø, hvor mobning ikke accepteres. Ambitionen er at vores skoler skal være blandt de bedste i landet med tidssvarende rammer, som understøtter den teknologiske udvikling, så vores børn rustes bedst muligt til fremtiden.

Alle børn skal ses, der hvor de er
Med kommunens distriktsmodel er ledelsen rykket endnu tættere på den enkelte elev. Distriktslederen har ansvaret for en tidlig indsats mellem dagtilbud og skolegang og kan dermed planlægge og sammensætte de rigtige læringsmiljøer for den nye gruppe af børn, der starter i skole 1. maj. Det skal ikke forveksles med en ”gammeldags” skoleinspektør. Her er det den daglige leder i samråd med personalet på dagtilbuddene, som kender det enkelte barns behov for trivsel bedst. I skolerne er det de lokale afdelingsledere for indskoling, mellemtrin og udskoling, som igen sammen med den enkelte lærer/pædagog kender det enkelte barns behov for læring og trivsel bedst og som dermed også har ansvaret for barnets læring og trivsel.

Udeliv i dagtilbuddene
Corona har sat helt nye rammer og forventninger til vores dagtilbud. Vi har lært meget og tager de bedste løsninger fra Coronatiden med os videre. Det har vist sig, at udelivet er kommet for at blive. Nye former for hente/bringe-situationerne har vist sig positivt for børn, som er blevet mere og bedre selvhjulpne – en færdighed som er afgørende for et senere godt skoleliv. Alle dagtilbud har ombygget deres legearealer, så der er mulighed for mere ude tid. Det øger både sundhed og trivsel og giver en naturlig træthed sidst på dagen.

Mejsebo er blevet totalrenoveret og udvidet med en helt ny stue. Naturlegepladsen var under den lange renoveringsperiode børnenes nye base, hvilket gik godt i tråd med Mejsebos naturprofil, hvor de små ”naturspirer” kom endnu tættere på naturen og fik det grønne flag som symbol på profilen.

Sidenhen har Sommerfuglen udvidet kapaciteten med en udflytterbørnehave på Naturlegepladsen og Nøddeboparken har udvidet med en ny børnehavebus, der er udstyret til alt slags vejr ude i naturen.

Birkely er opført som en helt ny institution med en ekstra stue. Rummene er moderne indrettet med runde ovenlys og hyggelige rum, som giver en dejlig oplevelse af lys og varme. Birkely har fortsat ”Bamsestuen” som er til børn med særlige behov.

Stærke selvstændige skoler
Vi er ambitiøse på børnenes vegne og ønsker, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan blive. Det er et fælles mål for alle kommunens tre folkeskoler: Pilehaveskolen, Vallensbæk Skole og Egholmskolen samt vores ene privatskole Gideonskolen.

I skoleåret 2019/2020 viser karaktererne at vores skoler igen ligger blandt de 25% bedste i landet, hvilket er vores målsætning. Vi indtager en flot 4. plads i landet på listen over kommuner med flest skoleelever på 9. årgang, som har fået mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Det er rigtig godt gået af skolerne, medarbejdere og elever. Vallensbæks skoler har blik for at løfte dem med særlige behov og er placeret med det laveste antal ordblinde i landet med 2,8%.

Der afsættes midler til at nå vores mål. Alle børn har nu fået udleveret en tablet, så de kan understøttes af en fremtidig digital undervisning. Dette kræver også uddannelse samt midler til ansættelse af lærere i direkte tilknytning til disse mål.  Midlerne bliver målrettet specifikke temaer som f.eks. to-lærer-ordning i naturfagene, styrket matematikindsats på mellemtrinnet og fokus på børn med særlige talenter eller andre temaer, som kan øge elevernes læring og trivsel.

Trivslen i top på skolerne: Vallensbæk Kommune ligger på 4. pladsen på landsplan i Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse af elevernes trivsel. I Vallensbæk skal vi fortsat og dagligt have fokus på elevtrivsel, så vores børn og unge får det bedst mulige udgangspunkt for et liv i balance med høj livskvalitet.

Nyt kreativt ungemiljøVi arbejder for en samlet og styrket indsats for vores unge, hvor der er plads til at være nysgerrig, kreativ og med mulighed for fordybelse. Vi vil derfor skabe et fælles ungetilbud, hvor ungdomsskolen, musikskolen og 10. klasse i fællesskab, kan skabe nye rammer. Idrætscentret skal være nyt centrum for det gode ungeliv i Vallensbæk. Her skal de store børn inddrages og have medindflydelse på deres eget fritidsliv og dermed være med til at præge indholdet af kommunens fritidstilbud for andre unge.

Ungdomsskolen
Vallensbæk Ungdomsskole har de seneste år udviklet sig til et unikt bindeled mellem overgangen fra barn til teenager og fra teenager til voksen. I Vallensbæk Ungdomsskole er man en del af et fællesskab, hvad enten man har behov for et fagligt løft i form af ekstra undervisning eller blot har lyst til at dyrke sin hobby gennem de mange aktiviteter.

Ungdomsskolen er vært for mange sjove ferieaktiviteter i Vallensbæk. Her kan man få minder for livet med nye venskaber og sjove udfordringer, hvad enten det er på ski i vinterferien eller på SUP (Stand Up Padle) i Vallensbæk Havn om sommeren.

Ungdomsskolen er et sted, hvor vores unge bliver udviklet gennem demokrati og derfor er Ungerådet på Ungdomsskolen også ekstremt vigtigt. Her er det de unge selv som træffer mange af beslutningerne omkring aktiviteterne i og omkring Ungdomsskolen.

Vallensbæk Ungdomsskole har et tæt samarbejde med Uddannelsesvejledningen, som de også deler lokaler med i dagligdagen. Det giver en unik mulighed for at følge de unge hele vejen fra Juniorklubben og frem til at den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i arbejde. Det skaber tryghed for både forældre og de unge, som dermed har kendte voksne omkring sig gennem hele deres udvikling fra barn til voksen.

Uddannelsesvejledning Vallensbæk
I Vallensbæk har vi et ønske om at alle vores unge skal møde en kvalificeret uddannelseskonsulent, som kan hjælpe, understøtte og vejlede den unge til at tage det svære – men rigtige valg. Det er et tilbud vi kan være stolte af her i kommunen. Vi kan se i statistikken at alle kommer videre på en ungdomsuddannelse og at langt de fleste har valgt den rigtige retning i første forsøg. Det indikerer en god håndholdt vejledning.

Erhvervsrettet initiativ for 10. klasser
”Dit liv, du bestemmer” er et spændende projekt, som har kørt for 10. klassetrin i samarbejde med dagligvarekæden Fakta. Formålet har været at ruste de unge til fremtiden. De er gennem forløbet blevet uddannet i at lave ansøgninger, lært om kundeadfærd og om at arbejde i et servicefag. Samarbejde mellem skole og erhvervslivet vil vi gerne have meget mere af i fremtiden, da det giver gode forudsætninger for en god fremtid.

Populær Musikskole
Vallensbæk Musikskole har 500 elever tilknyttet og tilbyder alt lige fra instrumentundervisning, kor, samspil, rytmik for de yngste til musikproduktion m.m. Musikskolen er en populær, synlig og aktiv musikskole. Et kreativt samlingssted for børn og unge i Vallensbæk. Musikskolens dygtige elever kan opleves i mange lokale arrangementer i årets løb. Vi har sikret flere ressourcer til Musikskolen, sådan at flere unge kan opleve glæden ved musikken både ved hold- og eneundervisning.

Samarbejde og forandring skaber motivation
Juniortalentforløbene er et samarbejde mellem Vallensbæk og udvalgte uddannelsesinstitutioner, som eksempelvis DTU og Sorø Akademi. To gange om året tilbydes fem elever fra 8. og 9. klassetrin i Vallensbæk Kommune at blive en del af deres junioringeniørprogram. Her indgår eleverne i undervisning sammen med almindelige ingeniørstuderende i forskellige projekter.

Foreningen Coding Pirates i Vallensbæk er en stor succes. De har inspireret mange unge til at udforske og være fortrolige med den teknologiske udvikling. Samarbejdet med foreningen har ført til, at hver skole har fået en Maker Space-pakke bestående af 3D-printere, laserskærere og robotter, som skal understøtte elevernes teknologiske færdigheder og stimulere til kreativ indlæring.

Med disse initiativer, hvor foreninger, erhvervslivet og skolerne arbejder sammen, er det tydeligt at se og opleve, at naturen og et anderledes undervisningsmiljø kan noget, som det typiske klasseværelse ikke nødvendigvis kan.

Med venlig hilsen

Ricky van Overeem
Formand for Børne- og Kulturudvalget (C)

Ricky van Overeem